สปสช.เขต10 จัดวิ่งการกุศล รำลึก ‘นพ.สงวน’

11 Mar No Comments

สปสช.เขต 10 จัดวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เพื่อการกุศล “NHSO For Run..เดินวิ่ง หมอ หงวน ฮาล์ฟมาราธอน 2019” เพื่อกระตุ้นการออกกำลังกายส่งเสริมป้องกันโรค

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงานวิ่งการกุศล “ NHSO For Run..เดินวิ่ง หมอ หงวน ฮาล์ฟมาราธอน 2019” เมื่อวันที่ 10 มี.ค.62 เวลา 04.00 น.จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการออกกำลังกาย และเพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติคุณ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นนายแพทย์ผู้บุกเบิกและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะบริจาคเข้ามูลนิธิมิตรภาพบำบัด ซึ่งมูลนิธิมิตรภาพบำบัดได้ก่อตั้งตามที่นพ.สงวน ได้มีเจตนารมณ์ให้มีการรวมกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูงได้แก่โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมกับหน่วยบริการในการเป็นอาสาสมัครร่วมช่วยเหลือในการให้บริการ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการและพัฒนาระบบบริการให้เป็นบริการด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลช่วยเหลือกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ป่วยหลายสิบกลุ่ม เพื่องานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อนขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของท่านตามที่ได้ฝากงานนี้ไว้ให้ดำเนินการต่อไป และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิมิตรภาพบำบัดขึ้นในเดือนธันวาคม ปี2551 ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิฯตั้งอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร

นพ.ศักดิ์ชัย เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่าโครงการ วิ่งการกุศล “NHSO For Run..เดินวิ่ง หมอ หงวน ฮาล์ฟมาราธอน 2019” เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพให้กับประชาชน เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย แทนการรับประทานยารักษาโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่พบมากคือ เบาหวาน ความดันโลหิต ซึ่งสามารถป้องกันด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่สะดวก ซึ่งกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาครัฐและเอกชนต่างๆ เป็นอย่างดี

นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผอ.สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี กล่าวว่า นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่จะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ในพื้นที่เขต 10 มีพบว่าโรคที่เป็นมาอันดับหนึ่งคือโรคความดันโลหิตสูง ประมาณ 19,692 ราย ราย และรองลงมาคือ เบาหวาน ประมาณ 14,540 ราย ซึ่งโรคทั้งสองนี้สามารถป้องกันด้วยการออกกำลังกาย ทาง สปสช.เขต 10 จึงจัดโครงการวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ อีกทั้ง นพ.สงวน ยังเคยรับราชการที่ รพ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็น 1 ในจังหวัดพื้นที สปสช.เขต 10 อีกด้วย

สำหรับการวิ่งครั้งนี้ได้เชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินวิ่งคึกคักประมาณ 3,000 คน เริ่มวิ่งจากลานทุ่งศรีเมือง เขตวิ่ง ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีระยะทางวิ่ง5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 21 กิโลเมตร และประกวดนักวิ่งประเภทแฟนซีอีกด้วย